دسته‌بندی نشده

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه

آموزش نقشه خوانی فرانسوی

۱- مشخص کردن نام قطعات

۲- مشخص کردن تعداد پایه ها:
در نقشه های فرانسوی تعداد پایه ها با حرف V نمایش داده می شود ، به عنوان مثال اگر کنار قطعه ای 4V نوشته شده باشد ، بیانگر آن است که آن قطعه ۴ پایه دارد.

مشخص کردن رنگ سوکت ها:

  سیاه          NR
  سفید          BA
 قهوه ای         MR
 خاکستری        GR
  آبی           BE
  سبز           VE
  قرمز           RG
  زرد            JN
 صورتی          RS
  بژ            BJ
 نارنجی          OR
  بنفش          VI

۴- مشخص کردن اتصال بدنه ها:
در این نقشه ها اتصال بدنه ها با حرف M نمایش داده می شود.

۵- مشخص کردن اینترکانکتور ها:
در این نقشه ها اینترکانکتور ها با حرف IC نمایش داده می شود.
نکته: هرگاه دو دسته سیم توسط سوکن به یکدیگر متصل گردد ، اینترکانکتور گفته می شود.

۶- مشخص کردن فیوز ها:
در این نقشه ها فیوز ها با حرف F نمایش داده می شوند.

۷- مشخص کردن شبکه:
در این نقشه ها شبکه سیم های کنار هم با کد ۹۰۰۰ شروع می شوند.

۸- تحلیل و بررسی مدار:
به عنوان مثال به نقشه زیر نگاه کنید؛
نقشه مه شکن جلو و عقب ۲۰۶ با مالتی پلکس فرانسوی:

زمانی که راننده مه شکن را روشن می کند ، کام ۲۰۰۰ ( قطعه ۰۰۰۴) از طریق شبکه ( دو سیم کنارهم با کد ۹۰۰۴ و ۹۰۰۵ ) به BSI گزارش می دهد ، در این زمان BSI از طریق شبکه به BSM گزارش میدهد، حال BSM :
از پایه ۱۰ سوکت ۱۶ پایه سبز برق ۱۲ ولت برای مه شکن های جلو ارسال می کند.

چراغ کوچک

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 29

زمانی که راننده چراغ کوچک را روشن می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه ( پایه ۱ و ۳ ) بهBSI ( پایه ۳۸ و ۴۰ سوکت ۴۰ پایه سفید )گزارش می دهد ، حال BSI :


از پایه ۱۲ سوکت ۱۶ پایه خاکستری برق برای چراغ های پلاک،

از پایه ۱۱ سوکت ۱۶ پایه مشکی برق برای چراغ کوچک عقب راست ،

از پایه ۱۵ سوکت ۱۶ پایه مشکی برق برای چراغ کوچک عقب چپ ،

از پایه ۱۳ سوکت ۱۶ پایه سبز برق برای چراغ کوچک جلو چپ ،

از پایه ۱۵ سوکت ۱۶ پایه سبز برق برای چراغ کوچک جلو راست ارسال می کند.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای نور و علامت می شویم و گزینه چراغ کوچک را مشاهده می کنیم ، اگر با روشن کردن چراغ های کوچک این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن دسته چراغ و کام ۲۰۰۰ می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه های ۱۳ و ۱۵ سوکت ۱۶ پایه سبز ، ۱۱ و ۱۵ سوکت ۱۶ پایه مشکی و پایه ۱۲ سوکت ۱۶ پایه خاکستری می بایست برق ۱۲ ولت باشند ، در غیر این صورت BSI ایراد دارد.

نور پایین

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 30

زمانی که راننده نور پایین را روشن می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد ، در این زمان BSI از طریق شبکه به BSM گزارش میدهد، حال BSM :

از پایه ۱۵ سوکت ۱۶ پایه خاکستری ( از فیوز شماره ۱۰ )

از پایه ۸ سوکت ۱۶ پایه خاکستری ( از فیوز شماره ۹ ) ، برق ۱۲ ولت برای چراغ های نور پایین ارسال می کند.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای نور و علامت می شویم و گزینه چراغ نور پایین را مشاهده می کنیم ، اگر با روشن کردن چراغ های نور پایین ، این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن دسته چراغ و کام ۲۰۰۰ می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه های ۸ و ۱۵ سوکت ۱۶ پایه خاکستری را میگیریم اگر برق ۱۲ ولت نداشتن ، BSM ایراد دارد.

نور بالا

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 31

زمانی که راننده نور بالا را روشن می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد ، در این زمان BSI از طریق شبکه به BSM گزارش میدهد، حال BSM :

از پایه ۷ سوکت ۱۶ پایه خاکستری ( از فیوز شماره ۱۱ )

از پایه ۶ سوکت ۱۶ پایه خاکستری ( از فیوز شماره ۱۲ ) ، برق ۱۲ ولت برای چراغ های نور بالا ارسال می کند.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای نور و علامت می شویم و گزینه چراغ نور بالا را مشاهده می کنیم ، اگر با روشن کردن چراغ های نور بالا ، این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن دسته چراغ و کام ۲۰۰۰ می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه های ۷ و ۶ سوکت ۱۶ پایه خاکستری را میگیریم اگر برق ۱۲ ولت نداشتن ، BSM ایراد دارد.

مه شکن جلو

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 32

زمانی که راننده مه شکن را روشن می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد ، در این زمان BSI از طریق شبکه به BSM گزارش میدهد، حال BSM :

از پایه ۱۰ سوکت ۱۶ پایه سبز برق ۱۲ ولت برای مه شکن های جلو ارسال می کند.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای نور و علامت می شویم و گزینه چراغ مه شکن را مشاهده می کنیم ، اگر با روشن کردن چراغ های مه شکن ، این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن دسته چراغ و کام ۲۰۰۰ می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه های ۱۰ سوکت ۱۶ پایه سبز را میگیریم اگر برق ۱۲ ولت نداشت ، BSM ایراد دارد.

مه شکن عقب

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 33

زمانی که راننده مه شکن عقب را روشن می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد ، در این زمان BSI از پایه ۴ سوکت ۱۶ پایه مشکی برق ۱۲ ولت برای مه شکن عقب ارسال می کند.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای نور و علامت می شویم و گزینه چراغ مه شکن عقب را مشاهده می کنیم ، اگر با روشن کردن چراغ های مه شکن عقب ، این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن دسته چراغ و کام ۲۰۰۰ می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه ۴ سوکت ۱۶ پایه مشکی را میگیریم اگر برق ۱۲ ولت نداشت، BSI ایراد دارد.

راهنما

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 34

راهنمای چپ :
زمانی که راننده راهنمای چپ را روشن می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد،
حال BSI :
از پایه ۹ سوکت ۴۰ پایه مشکی برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای جلو چپ،
از پایه ۱۰ سوکت ۴۰ پایه مشکی برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای روی گلگیر چپ،
و از پایه ۱۴ سوکت ۱۶ پایه مشکی برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای عقب چپ ارسال می کند.

راهنمای راست :
زمانی که راننده راهنمای راست را روشن می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد،
حال BSI :
از پایه ۱۹ سوکت ۴۰ پایه مشکی برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای جلو راست ،
از پایه ۲۰ سوکت ۴۰ پایه مشکی برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای روی گلگیر راست،
و از پایه ۱۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای عقب راست ارسال می کند.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای نور و علامت می شویم و گزینه چراغ راهنمای چپ یا راست را مشاهده می کنیم ، اگر با روشن کردن چراغ راهنما چپ یا راست این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن دسته چراغ و کام ۲۰۰۰ می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه های ۹ و ۱۰ و ۱۴ سوکت ۱۶ پایه مشکی برای راهنمای چپ ، یا پایه های ۱۹ و ۲۰ و ۱۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی برای راهنمای راست می بایست برق ۱۲ ولت چشمک زن باشند ، در غیر این صورت BSI ایراد دارد.

فلاشر:
زمانی که راننده فلاشر میزند ، پلاتین داخل کلید فلاشر به هم چسبیده و منفی از پایه ۶ کلید فلاشر خارج شده و به پایه ۱۸ سوکت ۱۸ پایه سفید آمپر می رسد ، حال آمپر از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد ، در این زمان BSI خروجی های خودرا ( طبق راهنما چپ و راست ) برق ۱۲ ولت چشمک زن ارسال می کند.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه آمپر را انتخاب نموده و وارد پارامترهای آمپر می شویم و گزینه وضعیت کلید فلاشر را مشاهده می کنیم ، اگر با زدن کلید فلاشر این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن کلید فلاشر و سیم کشی تا آمپر می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه های مشخص شده طبق راهنمای چپ و راست چک می کنیم اگر خروجی ۱۲ ولت چشمک زن نداشت ، BSI ایراد دارد.

چراغ ترمز

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 35

در سوکت استپ ترمز برق ۱۲ ولت بعد از سوییچ وجود دارد ، زمانی که راننده ترمز میگیرد پلاتین داخل استپ ترمز بهم چسبیده و برق ۱۲ ولت از استپ ترمز خارج شده و به پایه ۱ سوکت ۱۶ پایه سبز BSI می رسد،‌ حال BSI:
از پایه ۱۰ سوکت ۱۶ پایه مشکی برق ۱۲ ولت برای چراغ ترمز عقب راست ( بعد از عبور از فیوز شماره ۲۰ )،
از پایه ۱ سوکت ۱۶ پایه مشکی برق ۱۲ ولت برای چراغ ترمز عقب چپ ( بعد از عبور از فیوز شماره ۲۱ ) ارسال می کند.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای رانندگی می شویم و گزینه وضعیت استپ ترمز را مشاهده می کنیم ، اگر با فشار دادن پدال ترمز این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن استپ ترمز و سیم کشی تا BSI می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه های ۱ و ۱۰ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSI را میگیریم اگر خروجی نداشت احتمال خرابی BSI یا سوختن فیوز ها می باشد.

چراغ دنده عقب ( گیربکس دستی )

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 36

در پایه ۲ سوکت فشنگی دنده عقب برق ۱۲ ولت ( از فیوز شماره ۱ BSM ) وجود دارد ، زمانی که راننده دنده عقب میزند ساچمه داخل فشنگی دنده عقب بهم چسبیده و برق ۱۲ ولت از فشنگی دنده عقب خارج شده و به پایه ۵ سوکت ۱۶ پایه سبز BSI می رسد سپس BSI:
از پایه ۷ سوکت ۱۶ پایه مشکی برق ۱۲ ولت برای چراغ های دنده عقب ارسال می کند.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای رانندگی می شویم و گزینه وضعیت فشنگی دنده عقب را مشاهده می کنیم ، اگر با زدن دنده عقب این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن فشنگی دنده عقب و سیم کشی تا BSI می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه ۷ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSI را میگیریم اگر خروجی نداشت احتمال خرابی BSI می باشد.

چراغ دنده عقب( گیربکس اتوماتیک)

در پایه A1 سوکت ۳۳ پایه خاکستری یونیت گیربکس اتوماتیک ( A.C.U ) برق ۱۲ ولت ( از فیوز شماره ع BSI) وجود دارد ، زمانی که راننده دنده عقب میزند برق ۱۲ ولت از پایه A2 یونیت گیربکس خارج شده و به پایه ۵ سوکت ۱۶ پایه سبز BSI می رسد سپس BSI:
از پایه ۷ سوکت ۱۶ پایه مشکی برق ۱۲ ولت برای چراغ های دنده عقب ارسال می کند.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای رانندگی می شویم و گزینه وضعیت چراغ دنده عقب را مشاهده می کنیم ، اگر با زدن دنده عقب این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن سنسور داخل گیربکس و سیم کشی تا BSI می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه ۷ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSI را میگیریم اگر خروجی نداشت احتمال خرابی BSI می باشد.

استارت

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 37

زمانی که راننده استارت میزند برق ۱۲ ولت از پایه ۳ سوکت ۳ پایه آبی سوییچ خارج شده و ‌به پایه ۱ سوکت ۱۶ پایه خاکستری BSM می رسد ، حال BSM از پایه ۱ سوکت ۲ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت برای اتوماتیک استارت ارسال می کند.

آموزش عیب یابی
توسط لامپ تست پایه ۱ سوکت ۱۶ پایه خاکستری BSM را مشاهده میکنیم اگر در زمان استارت زدن این پایه برق ۱۲ ولت شد نشان از خرابی مغزی سوییچ یا سیم کشی تا BSM می باشد ولی اگر برق ۱۲ ولت شد به مرحله بعد میرویم.
بازهم با لامپ تست خروجی پایه ۱ سوکت پایه مشکی BSM را میگیریم اگر برق نشد نشان از خرابی bsm می باشد اگر برق ۱۲ ولت شد به مرحله بعد میرویم.
حالا با لامپ تست تحریک بر روی اتوماتیک استارت میگیریم اگر برق نشد ، سیم کشی از BSM تا اتوماتیک استارت ایراد دارد ولی اگر برق شد ولی خودرو استارت نزد ، اتوماتیک استارت ایراد دارد.

شیشه شور

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 38

زمانی که راننده شیشه شور را فعال می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد ، در این زمان BSI از طریق شبکه به BSM گزارش میدهد، حال BSM :

از پایه ۱۱ و ۱۴ سوکت ۱۶ پایه سبز برق ۱۲ ولت و منفی برای پمپ شیشه شور ارسال می کند و با جابجا کردن برق و بدنه پمپ شیشه شور عقب فعال می شود.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای میدان دید ( برف پاکن ) می شویم و گزینه شیشه شور جلو یا عقب را مشاهده می کنیم ، اگر با فعال کردن شیشه شور ، این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن دسته برف پاکن و کام ۲۰۰۰ می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه های ۱۱ و ۱۴ سوکت ۱۶ پایه سبز را میگیریم اگر برق ۱۲ ولت و منفی نداشت ، BSM ایراد دارد.

برف پاکن جلو

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 39

دور کند:
زمانی که راننده برف پاکن دور کند را فعال می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد ، در این زمان BSI از طریق شبکه به BSM گزارش میدهد، حال BSM :

از پایه ۱ سوکت ۱۶ پایه سبز برق ۱۲ ولت برای پایه ۱ موتور برف پاکن ارسال می کند .

دور تند:
زمانی که راننده برف پاکن دور تند را فعال می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد ، در این زمان BSI از طریق شبکه به BSM گزارش میدهد، حال BSM :

از پایه ۹ سوکت ۱۶ پایه سبز برق ۱۲ ولت برای پایه ۴ موتور برف پاکن ارسال می کند .

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای میدان دید ( برف پاکن ) می شویم و گزینه برف پاکن جلو را مشاهده می کنیم ، اگر با فعال کردن برف پاکن ، این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن دسته برف پاکن و کام ۲۰۰۰ می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه ۱ سوکت ۱۶ پایه سبز ( برای دور کند ) و پایه ۹ سوکت ۱۶ پایه سبز ( برای دور تند ) را میگیریم اگر برق ۱۲ ولت نداشت ، BSM ایراد دارد.

برف پاکن عقب:

زمانی که راننده برف پاکن عقب را فعال می کند ، کام ۲۰۰۰ از طریق شبکه به BSI گزارش می دهد ، حال BSI :

از پایه ۵ سوکت ۱۶ پایه مشکی برق ۱۲ ولت (بعد از عبور از فیوز شماره ۱۱ ) برای موتور برف پاکن عقب ارسال می کند .

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه BSI را انتخاب نموده و وارد پارامترهای میدان دید ( برف پاکن ) می شویم و گزینه برف پاکن عقب را مشاهده می کنیم ، اگر با روشن کردن برف پاکن عقب این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن دسته چراغ و کام ۲۰۰۰ می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه ۵ سوکت ۱۶ پایه مشکی را مشاهده میکنیم ، می بایست برق ۱۲ ولت باشند ، در غیر این صورت BSI ایراد دارد.

شیشه بالابر جلو

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 40

جلو چپ:
زمانی که راننده سوییچ را باز میکند ، رله شیشه بالابر در bsi عمل کرده و از پایه ۹ سوکت ۱۶ پایه خاکستری برق ۱۲ ولت کلید شیشه بالابر جلو تامین میشود.
زمانی که راننده کلید شیشه بالابر سمت چپ را به سمت بالا می کشد برق ۱۲ ولت از پایه 4A کلید خارج شده و از پایه 3B منفی خارج شده و به این ترتیب شیشه بالا میرود و زمانی که راننده کلید شیشه بالابر را به سمت پایین فشار می دهد جای برق و بدنه جابجا می گردد و به این ترتیب شیشه پایین می آید.

جلو راست:
زمانی که راننده سوییچ را باز میکند ، رله شیشه بالابر در bsi عمل کرده و از پایه ۹ سوکت ۱۶ پایه خاکستری برق ۱۲ ولت کلید شیشه بالابر جلو تامین میشود.
زمانی که راننده کلید شیشه بالابر سمت چپ را به سمت بالا می کشد برق ۱۲ ولت از پایه 2B کلید خارج شده و از پایه 1B منفی خارج شده و به این ترتیب شیشه بالا میرود و زمانی که راننده کلید شیشه بالابر را به سمت پایین فشار می دهد جای برق و بدنه جابجا می گردد و به این ترتیب شیشه پایین می آید.

شیشه بالابر عقب

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 41

زمانی که راننده سوییچ را باز می کند رله شیشه بالابر در BSI عمل کرده و برق ۱۲ ولت از پایه ۹ سوکت ۱۶ پایه خاکستری خارج شده و به کلید قطع کن شیشه های عقب میرسد ، اگر این کلید غیرفعال باشد برق ۱۲ ولت از پایه ۳ این کلید خارج شده و به پایه 2B کلید شیشه بالابرهای عقب می رسد.

شیشه بالابر عقب چپ:
زمانی که کلید شیشه بالابر عقب چپ به سمت بالا کشیده می شود ، برق ۱۲ ولت از پایه 4B و منفی از پایه 4A خارج شده ، در نتیجه شیشه بالا می رود و زمانی که کلید به سمت پایین فشرده میشود جای برق و بدنه جابجا شده که شیشه پایین می آید.

شیشه بالابر عقب راست:
زمانی که کلید شیشه بالابر عقب راست به سمت بالا کشیده میشود برق ۱۲ ولت از پایه 4B و منفی از پایه 4A خارج شده و در نتیجه شیشه بالا میرود و زمانی که کلید به سمت پایین فشرده میشود جای برق و بدنه جابجا شده که شیشه پایین می آید.

گرمکن شیشه عقب

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 42

زمانی که راننده دکمه گرمکن شیشه عقب را فعال میکند ، اطلاعات از پنل بخاری خارج شده و به آمپر می رسد ، حال آمپر از طریق شبکه به BSI گزارش میدهد ، در این زمان رله داخل BSI فعال شده و برق ۱۲ ولت از پایه ۷ و ۹ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSI خارج شده و درنهایت به گرمکن شیشه عقب و آینه ها می رسد.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه آمپر را انتخاب نموده و وارد پارامتر ها می شویم و گزینه وضعیت کلید گرمکن شیشه عقب را مشاهده میکنیم ، اگر با روشن کردن گرمکن شیشه عقب این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن پنل بخاری و سیم کشی تا آمپر می باشد ، سپس توسط لامپ تست خروجی پایه های ۷و ۹ سوکت ۱۶ پایه مشکی را میگیریم اگر برق ۱۲ ولت نداشت bsi ایراد دارد ولی اگر برق ۱۲ ولت داشت لامپ تست را بر روی سوکت های گرمکن شیشه عقب میذاریم ، اگر برق نداشت سیم کشی داخل اتاق ایراد دارد ولی اگر لامپ تست روشن شد ، گرمکن شیشه عقب ایراد دارد.

کولر

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 43

زمانی که راننده کلید A/C را فعال میکند ، اطلاعات از پنل بخاری خارج شده و به آمپر می رسد ، حال آمپر از طریق شبکه به BSI گزارش میدهد ، در این زمان اطلاعات فشار گاز کولر به BSI گزارش میگردد، اگر شرایط محیا باشد BSI پایه ۷ سوکت ۱۶ پایه سبز خود را برق ۱۲ ولت کرده که این برق ۱۲ ولت ابتدا به پایه ۱۳ سوکت ۱۶پایه خاکستریBSM رسیده و سپس از پایه ۷ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM خارج شده و به کلاچ کمپرسور کولر می رسد ، در همین حال اطلاعات فشار گاز کولر از سنسور فشار خطی به ECU گزارش میدهد و ECU دستور فعال شدن فن دور کند ، فن دور تند ، یا قطع کلاچ کمپرسور کولر را صادر میکند.

آموزش عیب یابی:
ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده گزینه آمپر را انتخاب نموده و وارد پارامتر ها می شویم و گزینه وضعیت کلید A/C را مشاهده میکنیم ، اگر با روشن کردن کولر این گزینه فعال شد نشان از سالم بودن پنل بخاری و سیم کشی تا آمپر می باشد ،
سپس توسط لامپ تست خروجی پایه ۷ سوکت ۱۶ پایه BSI را میگیریم اگر لامپ تست روشن نشد احتمال خرابی BSI و همچنین سنسور اواپراتور می باشد ( توسط پارامترهای های bsi میتوان تشخیص داد که سنسور اواپراتور ایراد دارد یا خیر ) ولی اگر لامپ تست روشن شد به مرحله بعد میرویم،
توسط لامپ تست پایه ۷ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM را مشاهده میکنیم اگر لامپ تست روشن نشد ، ایراد از سیم کشی از BSI تا BSM می باشد، اگر لامپ تست روشن شد به مرحله بعد میرویم،
حالا لامپ تست را روی سوکت کلاچ کمپرسور کولر گذاشته اگر لامپ روشن شد نشان از سالم بودن سیم کشی موتور می باشد و قطعه ای که ایراد دارد ممکن است کلاچ کمپرسور کولر یا فشار گاز کولر باشد.

نکته مهم ،دقت گردد پیکره بندی نوع پنل بخاری در BSI با توجه به پنل بخاری خودرو دستی یا اتوماتیک درست انتخاب شده باشد.

نکته مهم ۲. دقت گردد پیکره بندی نوع سیستم گاز کولر در ECU درست انتخاب شده باشد که می بایست حتما سنسور فشار خطی انتخاب شده باشد.

بوق

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 44

زمانی که راننده بوق می زند اطلاعات از طریق شبکه از com2000 به bsi میرسد ، سپس bsi از طریق شبکه به bsm گزارش میدهد ، در این زمان bsm از پایه ۱۵ سوکت ۱۶ پایه سبز برق ۱۲ ولت برای بوق ارسال میکند.

آموزش عیب یابی
جهت عیب سیستم بوق ابتدا دستگاه دیاگ را به خودرو وصل کرده و وارد پارامترهای BSI شده و گزینه نور و علامت را انتخاب میکنیم ، سپس کنترل بوق را مشاهده میکنیم ، اگر با زدن بوق ، پارامتر فعال شد ، نشان از سالم بودن com 2000 می باشد ، سپس به مرحله بعد می رویم،
حال به قسمت تست عملگرهای BSI رفته و بوق را فعال می کنیم ،اگر بوق نزد ، نشان از خرابی BSM , فیوز یا سیم کشی می باشد ( می توان به صورت دستی برای اطمینان از معیوب بودن BSM به پایه ۱۵ سوکت ۱۶ پایه سبز برق ۱۲ ولت بدهیم ، اگر بوق عمل کرد نشان از خراب بودن BSM می باشد ).

قفل مرکزی

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 45

زمانی که راننده قفل روی ریموت را می زند ، اطلاعات از طریق فرکانس به com 2000 می رسد
سپس com 2000 از طریق شبکه به BSI گزارش میدهد ، حال BSI از پایه های ۱۳ و ۱۵ سوکت ۱۶ پایه خاکستری خود برق ۱۲ ولت و منفی برای محرک های قفل مرکزی جلو ، عقب ، درب صندوق ارسال می کند و دربها قفل می شود ، و زمانی که راننده دکمه باز روی ریموت را می زند ، جای برق و بدنه جابجا شده و به این ترتیب دربها باز می گردد.

نکته: در پایه ۳ قفل های درب عقب منفی دائم وجود دارد.
نکته: در پایه ۲ قغل های درب جلو منفی دائم وجود دارد.
نکته: زمانی که دربهای عقب باز میگردد ، پلاتین داخل قفل به هم چسبیده ( پایه ۱ و ۳ ) و به این ترتیب آلارم درب عقب باز در روی ساعت نمایش داده می شود.نکته: زمانی که دربهای عقب باز میگردد ، پلاتین داخل قفل به هم چسبیده ( پایه ۱ و ۳ ) و به این ترتیب آلارم درب عقب باز در روی ساعت نمایش داده می شود.
نکته: زمانی که دربهای جلو باز میگردد ، پلاتین داخل قفل به هم چسبیده ( پایه ۱ و ۲ ) و به این ترتیب آلارم درب جلو باز در روی ساعت نمایش داده می شود.

آموزش عیب یابی
۱_ ابتدا توسط دستگاه دیاگ به قسمت آمپر ( Instrument panel ) رفته و وارد پارامترها شده ، اگر با فشار دادن دکمه قفل و باز روی ریموت پارامتر فعال شد ، نشان از سالم بودن ریموت و com 2000 می باشد ، و به مرحله بعد می رویم،
۲_ به قسمت پارامترهای BSI رفته و وارد گزینه قفل کردن و باز کردن می شویم ، سپس در این جا چند پارامتر موررد نظر ما می باشد:
اطلاعات ریموت شناخته شده
اطلاعات ریموت ناشناس
اگر با زدن ریموت گزینه اول فعال شد یعنی اینکه ریموت ، com 2000 ، سیم کشی و پیکره بندی bsi صحیح می باشد و ممکن است BSI خروجی برای قفل ها ارسال نکند ولی اگر با زدن ریموت گزینه اول فعال نشد ، ممکن است ریموت ، com 2000 ( طبق عیب یابی که قبلا توضیح داده شد عیب یابی گردد ) و علاوه بر اینها ممکن است پیکره بندی BSI بهم ریخته شده باشد ، که برای رفع عیب به قسمت پیکره بندی BSI رفته ، گزینه انتخاب مشتری را انتخاب میکنیم ، وارد گزینه قفل کردن باز کردن شده و پیکره بندی نوع ریموت را متناسب با خودرو انتخاب میکنیم که معمولا یکی از دو حالت زیر جواب میدهد:
خودرو با ریموت جدید با مه شکن
خودرو با ریموت قدیمی با مه شکن

۳_ اگر با زدن دکمه روی ریموت اطلاعات توسط ریموت ناشناس فعال شد می توان با سنکرون کردن ( تعریف ریموت به روش دستی ) عیب را برطرف نمود ، که روش سنکرون کردن به روش زیر می باشد:
ابتدا دکمه قفل روی ریموت را فشار داده و همزمان سوییچ را باز می کنیم و تا ده ثانیه دکمه قفل روی ریموت را فشرده نگه می داریم،
پس از اتمام ده ثانیه ، دکمه را رها کرده و میگذاریم سوییچ خودرو ده ثانیه باز بماند،
سپس بعد از اتمام ده ثانیه سوییچ را بسته و ده ثانیه صبر می کنیم ، بعد از اتمام ده ثانیه دکمه قفل مرکزی روی داشبورد ( یا قفل مرکزی از سمت درب راننده ) را فشرده و رها میکنیم ، به این صورت ریموت تعریف میگردد.

نکات مهم

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 46

۱_ در سیستم مالتی پلکس فرانسوی عدد کیلومتر در آمپر و BSI ثبت میگردد که بعد از جابجایی یک قطعه تستی ، عدد بالاتر در آمپر نمایش داده می شود.
۲_ کد سوییچ در مالتی پلکس فرانسوی در BSI نیز ذخیره میگردد که بعد از دانلود BSI می بایست تعریف سوییچ و پیکره بندی انجام گردد.
۳_ در خودرو های مدل پایین مالتی پلکس فرانسوی ، برق com 2000 از سوکت ضبط تامین می شد که ممکن بود بعد از سرقت ضبط ، خودرو روشن نشود ، که کافی است سوکت پشت ضبط ( برق com 2000 ) را یکسره کنید.
۴_ در برخی از خودروها عیب هایی از قبیل از کار افتادن چراغ سقفی ، کولر ، چراغ های کوچک ، راهنما ، با انجام ریست دستی عیب بر طرف میگردد
( البته ریست دستی فقط در BSI با ورژن ۴۵ کاربرد دارد ).
۵_ در ۲۰۶ فرانسوی در هنگام تعویض ضبط ( ضبط فابریک ) حتما می بایست توسط دیاگ به قسمت رادیو پخش رفته و vin خودرو را در قسمت پیکره بندی ثبت کنید در غیر این صورت هر ۵ ثانیه صدای بیپ از ضبط شنیده می شود ( vin کد ۱۷ رقمی می باشد که بر روی سینی شاسی خودرو نوشته می شود ).
۶_ برای اطمینان از سالم بودن شبکه CAN می بایست ابتدا تمامی سوکت های ECU ، BSI , ABS , ACU در سر جایشان باشد ، سپس سیم های
شبکه CAN را از هر دو سیم کمی لخت کرده ، مولتی متر را روی اهم متر گذاشته ، مقدار مقاومت نمایش داده شده می بایست ۶۰ اهم باشد ، اگر بیشتر از ۶۰ اهم بود نشان از قطعی در مدار می باشد ، اگر کمتر از ۶۰ اهم بود ، نشان از اتصالی در مدار یا سیم کشی می باشد.
۷_ در صورت نصب کردن کروز کنترل بر روی خودروی ۲۰۶ با مالتی پلکس فرانسوی با دریچه‌گاز برقی ، ابتدا ECU را به دارای کروز کنترل تبدیل کرده ، سپس پیکره بندی در BSI و آمپر ( کروز کنترل و تثبیت کننده سرعت ) فعال شود.

سیستم سوخت رسانی ( رله دوبل)
ساژم و والئو S2000 _
بوش Me7.4.4

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 47

زمانی که راننده سوئیچ را باز می کند ، برق ۱۲ ولت به پایه B4 سوکت قهوه ای ECU رسیده و ECU متوجه باز شدن سوییچ میگردد ، حال ECU پایه F2 سوکت مشکی خود را منفی کرده که این منفی به پایه ۱۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM می رسد ، به این ترتیب بوبین رله اول BSM عمل کرده و پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای رله دوم و پایه A4 سوکت مشکی ECU ارسال می کند ، زمانی که راننده استارت می زند ، ECU پایه F3 سوکت خاکستری خود را منفی کرده که این منفی به پایه ۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM می رسد ، حال BSM رله دوم را تحریک کرده و بوبین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت از پایه ۱ و ۹ و ۱۶ سوکت ۱۶ پایه مشکی ( فیوز ۱۵ )برق ۱۲ ولت برای سنسور اکسیژن ، کوئل دوبل ، انژکتورها و از پایه ۱۲ سوکت ۱۶ پایه خاکستری ( فیوز ۲ ) برق ۱۲ ولت برای شیر برقی کنیستر و از پایه ۱۱ سوکت ۱۶ پایه خاکستری برق ۱۲ ولت برای پمپ بنزین ارسال می کند.

سیستم سوخت رسانی ( رله دوبل)
بوش Me7.4.5

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 48

زمانی که راننده سوئیچ را باز می کند ، برق ۱۲ ولت به ECU رسیده و ECU متوجه باز شدن سوییچ میگردد ، حال ECU پایه F3 سوکت مشکی خود را منفی کرده که این منفی به پایه ۱۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM می رسد ، به این ترتیب بوبین رله اول BSM عمل کرده و پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای رله دوم ارسال می کند ، زمانی که راننده استارت می زند ، ECU پایه F2 سوکت مشکی خود را منفی کرده که این منفی به پایه ۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM می رسد ، حال BSM رله دوم را تحریک کرده و بوبین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت از پایه ۱ و ۹ و ۱۶ سوکت ۱۶ پایه مشکی ( فیوز ۱۵ )برق ۱۲ ولت برای سنسور اکسیژن ، کوئل دوبل ، انژکتورها و از پایه ۱۲ سوکت ۱۶ پایه خاکستری ( فیوز ۲ ) برق ۱۲ ولت برای شیر برقی کنیستر و از پایه ۱۱ سوکت ۱۶ پایه خاکستری برق ۱۲ ولت برای پمپ بنزین ارسال می کند.

سیستم سوخت رسانی ( رله دوبل)
والئو J34 ( دریچه گاز برقی )

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 49

زمانی که راننده سوئیچ را باز می کند ، برق ۱۲ ولت به ECU رسیده و ECU متوجه باز شدن سوییچ میگردد ، حال ECU پایه F4 سوکت مشکی خود را منفی کرده که این منفی به پایه ۱۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM می رسد ، به این ترتیب بوبین رله اول BSM عمل کرده و پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای رله دوم ارسال می کند. زمانی که راننده استارت می زند ، ECU پایه A3 سوکت مشکی خود را منفی کرده که این منفی به پایه ۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM می رسد ، حال BSM رله دوم را تحریک کرده و بوبین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت از پایه ۱ و ۹ و ۱۶ سوکت ۱۶ پایه مشکی ( فیوز ۱۵ )برق ۱۲ ولت برای سنسور اکسیژن ، کوئل دوبل ، انژکتورها و از پایه ۱۲ سوکت ۱۶ پایه خاکستری ( فیوز ۲ ) برق ۱۲ ولت برای شیر برقی کنیستر و از پایه ۱۱ سوکت ۱۶ پایه خاکستری برق ۱۲ ولت برای پمپ بنزین ارسال می کند.

سیستم سوخت رسانی ( رله دوبل)
والئو J35 ( دریچه گاز برقی _ دوگانه سوز )

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 50

زمانی که راننده سوئیچ را باز می کند ، برق ۱۲ ولت به ECU رسیده و ECU متوجه باز شدن سوییچ میگردد ، حال ECU پایه F4 سوکت مشکی خود را منفی کرده که این منفی به پایه ۱۳ سوکت ۱۶ پایه مشکی BSM می رسد ، به این ترتیب بوبین رله اول BSM عمل کرده و پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای رله دوم ارسال می کند. زمانی که راننده استارت می زند ، ECU پایه L4 سوکت مشکی خود را منفی کرده که این منفی به پایه ۱۶ سوکت ۱۶ پایه خاکستری BSM می رسد ، حال BSM رله دوم را تحریک کرده و بوبین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت از پایه ۱ و ۹ و ۱۶ سوکت ۱۶ پایه مشکی ( فیوز ۱۵ )برق ۱۲ ولت برای سنسور اکسیژن بالا و پایین ، کوئل دوبل ، انژکتورها و از پایه ۱۲ سوکت ۱۶ پایه خاکستری ( فیوز ۲ ) برق ۱۲ ولت برای شیر برقی کنیستر و از پایه ۱۱ برق ۱۲ ولت برای انژکتورهای گاز واز پایه ۱۲ برق ۱۲ ولت برای پدال گاز برقی و از پایه ۱۱ سوکت ۱۶ پایه خاکستری برق ۱۲ ولت برای پمپ بنزین ارسال می کند.

فن خنک کننده موتور
نوع سیستم کنترل یونیت موتور :
ساژم و والئو s2000 _ بوش ۷.۴.۴

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 51

فن دور کند:
در پایه ۱ و ۳ رله دور کند برق ۱۲ ولت می باشد ، زمانی که دمای آب به ۹۷ درجه سانتیگراد می رسد ، ECU پایه K4 سوکت قهوه ای خود را منفی کرده ، که این منفی به رله دور کند می رسد ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت از این رله خارج شده و به مقاومت فن می رسد ، سپس برق ۱۲ ولت به ۶ ولت کاهش پیدا کرده و به موتور فن می رسد و موتور فن با دور کند عمل می کند.

فن دور تند:
در پایه ۱ و ۳ رله دور کند برق ۱۲ ولت می باشد ، زمانی که دمای آب به ۱۰۵ درجه سانتیگراد می رسد ، ECU پایه J4 سوکت قهوه ای خود را منفی کرده ، که این منفی به رله دور تند می رسد ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت از این رله خارج شده و مستقیما به موتور فن می رسد و با دور تند عمل می کند.

فن خنک کننده موتور
نوع سیستم کنترل یونیت موتور :
بوش 7.4.5

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 52

فن دور کند:
در پایه ۱ و ۳ رله دور کند برق ۱۲ ولت می باشد ، زمانی که دمای آب به ۹۷ درجه سانتیگراد می رسد ، ECU پایه C1 سوکت مشکی خود را منفی کرده ، که این منفی به رله دور کند می رسد ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت از این رله خارج شده و به مقاومت فن می رسد ، سپس برق ۱۲ ولت به ۶ ولت کاهش پیدا کرده و به موتور فن می رسد و موتور فن با دور کند عمل می کند.

فن دور تند:
در پایه ۱ و ۳ رله دور کند برق ۱۲ ولت می باشد ، زمانی که دمای آب به ۱۰۵ درجه سانتیگراد می رسد ، ECU پایه B1 سوکت مشکی خود را منفی کرده ، که این منفی به رله دور تند می رسد ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت از این رله خارج شده و مستقیما به موتور فن می رسد و با دور تند عمل می کند.

فن خنک کننده موتور
نوع سیستم کنترل یونیت موتور :
والئو J34 _ والئو J35

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 53

فن دور کند:
در پایه ۱ و ۳ رله دور کند برق ۱۲ ولت می باشد ، زمانی که دمای آب به ۹۷ درجه سانتیگراد می رسد ، ECU پایه E4 سوکت مشکی خود را منفی کرده ، که این منفی به رله دور کند می رسد ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت از این رله خارج شده و به مقاومت فن می رسد ، سپس برق ۱۲ ولت به ۶ ولت کاهش پیدا کرده و به موتور فن می رسد و موتور فن با دور کند عمل می کند.

فن دور تند:
در پایه ۱ و ۳ رله دور کند برق ۱۲ ولت می باشد ، زمانی که دمای آب به ۱۰۵ درجه سانتیگراد می رسد ، ECU پایه D4 سوکت مشکی خود را منفی کرده ، که این منفی به رله دور تند می رسد ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت از این رله خارج شده و مستقیما به موتور فن می رسد و با دور تند عمل می کند.

روش ریست دستی

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 54

۱_ خودرو ‌روشن سپس خاموش گردد.

۲_ تمامی دربها بسته شود.

۳_ درب‌ راننده باز شود و در حالت باز باقی بماند.

۴_ یکبار سوئیچ باز سپس بسته شود.

۵_ اهرم برف پاکن و اهرم دسته چراغ ( طبق تصویر زیر ) ممتد به سمت خودتان کشیده شود ، بعد از ۵ ثانیه یک لحظه بوق خودرو شنیده می شود.

نکته مهم: فقط ۱۰ مرتبه ریست دستی انجام میگردد ، بعد از آن BSI می‌بایست تعویض گردد.

مواردی که با انجام ریست دستی عیب برطرف میگردد :
۱_ از کار افتادن چراغ سقفی
۲_ از کار افتادن کولر
۳_ از کار افتادن راهنما
۴_ از کار افتادن چراغ کوچک

شبکه های مالتی پلکس فرانسوی:

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 55

۱شبکه CAN ۲شبکه VAN

۱_ اجزای شبکه CAN:
کنترل یونیت موتور ECU
کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک ACU
کنترل یونیت ترمز ضد قفل ABS
کنترل یونیت مرکزی BSI

۲_ اجزا شبکه VAN:
جعبه فیوز و رله داخل موتور BSM
کنترل یونیت ایربگ
کام ۲۰۰۰ ( COM 2000 )
رادیو پخش
پنل بخاری
آمپر
ساعت ( صفحه نمایشگر چند منظوره )

پیکره بندی ها:

آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه
آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه 56

قفل کردن درب ها توسط ریموت کنترل:
این گزینه فعال انتخاب گردد.

قفل اتوماتیک:
در صورت فعال بودن این گزینه بعد از باز کردن درب ها توسط ریموت ، اگر راننده اقدامی برای باز کردن درب نکند ، درب ها به صورت اتوماتیک قفل می شود.

قفل شدن درب ها در زمان حرکت:
در صورت فعال بودن ، خودرو بعد از حرکت درب هایش قفل میگردد.

پیکره بندی اطلاعات سوخت:

نوع سوخت:
این گزینه بنزین Petrol انتخاب گردد.

نوع موتور:
گزینه 7LZ, RFN , NFU , N6A انتخاب گردد.

درجه مربوط به موتور های الکل سوز:
این گزینه غیرفعال انتخاب گردد.

ظرفیت باک موتور:
با توجه به ظرفیت باک ، گزینه ۵۰ لیتر انتخاب گردد.

گاز CNG:
برای خودرو ۲۰۶ صندوق دار دوگانه سوز J35 این گزینه فعال انتخاب گردد ، در صورت اشتباه انتخاب شدن خودرو روی گاز نمی رود.

پیکره بندی گوناگون ، متفرقه:

سمت غربیلک فرمان:
این گزینه سمت چپ Left hand انتخاب گردد.

تعداد درب ها:
خودرو هاچ بک HB این گزینه saloon 5 door انتخاب گردد ، و برای خودرو صندوق دار SD این گزینه saloon 4 door انتخاب گردد.

نوع شیشه جلو:
این گزینه tinted windscreen saloon or estate انتخاب گردد.

خودروی آموزش رانندگی:
این گزینه غیرفعال انتخاب گردد.

مد کارخانه:
این گزینه فعال انتخاب گردد.

دزدگیر اصلی پژو:
این گزینه غیرفعال انتخاب گردد.

سیستم ثابت نگه دارنده سرعت خودرو:
در صورت نصب بودن کروز کنترل بر روی خودرو این گزینه فعال انتخاب گردد ، در غیر این صورت کروز کنترل عمل نمی کند.

آموزش کلید:
این گزینه Type texton نوع کام ۲۰۰۰ انتخاب گردد.

پیکره بندی دزدگیر:

وجود دزدگیر:
این گزینه غیرفعال انتخاب گردد.

پیکره بندی مد نمایشگاهی:

مد نمایشگاهی:
در صورت فعال بودن ، خودرو به حالت مد اقتصادی ECO MODE نرفته و با باز ‌ماندن سوئیچ و روشن ماندن چراغ ها ، چراغ ها خاموش نمی گردد ، پس این گزینه غیرفعال Inactive انتخاب گردد.

پیکره بندی کد شناسایی خودرو:

این گزینه همان VIN ( کد ۱۷ رقمی ) می باشد که برای هر خودرو مختص خودش بوده و در کنار پلاک شاسی نصب میگردد.

بازگشت به لیست

2 دیدگاه در “آموزش مالتی پلکس 206 فرانسه

 1. محمد افتخاری گفت:

  سلام بسیار عالی بود از کسانی که در انجام این موضوع زحمت کشیده بسیار تشکر میکنم

  1. اتوگاما گفت:

   با سلام
   خواهش میکنم
   تشکر از بازدید شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *