آموزش

آموزش سیستم سازپویش SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

سازپویش SMS

 

اجزا سیستم سازه پویش SMS

١نود مرکزی ( CCN )

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

۲نود جلوی خودرو ( FN)

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

٣نود آمپر ( ICN)

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

۴نود درب های جلو ( DCN )

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

۵نود عقب خودرو ( RN )

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

نود عقب خودرو ( RN )

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

محل قرار گیری : زیر داشبورد

وظایف:

  • خواندن حالت های دسته چراغ ( نور کوچک ، نور پایین ، نور بالا ، مه شکن جلو و عقب ، بوق و…).
  • خواندن حالت های دسته برف پاکن ( دور کند و تند برف پاکن ، شیشه شور و…).
  • عملکرد استارت خودرو.
  • عملکرد قفل مرکزی.
  • گیرنده قفل مرکزی.

نود جلوی خودرو FN

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

محل قرار گیری : کنار باتری خودرو

وظایف:

١- عملکرد نور پایین.

۲- عملکرد نور بالا.

٣- عملکرد مه شکن جلو.

۴- عملکرد راهنمای جلو.

۵- عملکرد بوق.

۶- عملکرد کلاچ کمپرسور کولر

۷- عملکرد برف پاکن.

۸- عملکرد شیشه شور

۹- خروجی برق موتور فن.

۱۰- کنترل شارژ آلترناتور

 نود آمپر  ICN

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

محل قرارگیری : بالای داشبورد

وظایف

۱- اعلام هشدار ها.

۲- نمایشگر دور موتور

۳- نمایشگر دمای آب.

۴- نمایشگر سرعت خودرو.

۵- نمایشگر میزان سطح سوخت.

۶- نمایشگر میزان کیلومتر پیمایش شده خودرو.

 

نود درب های جلو  DCN

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

محل قرار گیری : داخل درب راننده

وظایف:

١- عملکرد محرک قفل مرکزی درب راننده و سرنشین جلو.

۲- عملکرد شیشه بالابر درب راننده و سرنشین جلو.

٣- عملکرد راهنمای روی آینه راست و چپ.

۴- عملکرد گرمکن آینه راست و چپ.

نکته: فیوزهای مربوط به نود DCN در کنار نود FN ( نود جلوی خودرو ) قرار دارد.

 نود عقب خودرو  RN

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

محل قرارگیری : داخل گلگیر عقب چپ

وظایف

١- عملکرد محرک درب های عقب.

۲- عملکرد شیشه بالابر های عقب.

٣- عملکرد گرمکن شیشه عقب.

۴- عملکرد چراغ های کوچک عقب و پلاک.

۵- عملکرد چراغ ترمز.

۶- عملکرد چراغ دنده عقب.

۷- عملکرد راهنما های عقب.

نکته: فیوزهای مربوط به RN در روی نود مرکزی ( CCN ) قرار دارد.

پین اوت های سازه پویش SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

پین اوت CCN مدل Sms

سوکت ۸۲ پایه خاکستری :

1- برق ۱۲ ولت نود عقب خودرو ( فیوز9)

۲- برق ۱۲ ولت ایموبلایزر ( فیوز۸)

٣- خالی

۴- خالی

۵- خالی

۶- خالی

۷- خالی

۸- برق ۱۲ ولت نود عقب خودرو ( فيوزه۱)

۹- برق ۱۲ ولت نود آمپر( فیوز۱۵)

۱۰- برق ۱۲ برای ایربگ ( فیوز۱۷)

۱۱- خالی

۱۲- خالی

۱۳- خالی

۱۴- خالی

۱۵- برق ۱۲ ولت از سوئیچ

۱۶- شبکه ( ارتباط باICN) ۱۷- شبکه ارتباط با ICN)

۱۸- خالی

۱۹- خالی

۲۰- خروجی برق ۱۲ ولت کلید چشمک زن برای فلاشر

۲۱- متصل به Ecuموتور ( کروز کنترل)

۲۲- خالی

۲۳- شبکه (ارتباط با RN)

۲۴- شبکه (ارتباط باRN)

۲۵- خالی

۲۶- خروجی برق ۱۲ ولت برای لامپ کلید قفل مرکزی

۲۷- خالی

۲۸- خالی

۲۹- خالی

۳۰- خروجی برق ۱۲ ولت به موتور تهویه ( فيوز5)

۳۱- خالی

۳۲- برق ۱۲ ولت فندک ( فیوز۳)

۳۳- برق ۱۲ ولت برای صندلی جلو ( فيوز1)

۳۴- خالی

۳۵- منفی ازسوییچ ترمزدستی

۳۶- خالی

۳۷- منفی ازسوییچ پریزکمربند

۳۸- منفی از دسته چراغ( مه شکن جلو)

۳۹- منفی از دسته چراغ (مه شکن عقب)

۴۰- منفی از دسته برف پاکن ( شیشه شور )

۴۱- خالی

۴۲- برق ۱۲ ولت از سوییچ

۴۳- متصل به پایه A۲سوکت مشکی ECU ( دورموتور)

۴۴- خالی

۴۵- منفی از پنل بخاری ( گرمکن شیشه عقب)

۴۶- منفی از کلید صندوق پران

۴۷- منفی از دسته چراغ ( بوق)

۴۸- منفی از دسته چراغ (چراغ کوچک)

۴۹- منفی از دسته چراغ ( نور بالا)

۵۰- برق ۱۲+ ولت ازسوییچ ( حالت استارت)

۵۱- برق ۱۲ ولت نود عقب خودرو ( فيوز۱۱)

۵۲- برق ۱۲ ولت برای رادیو ( فيوز۱۴)

۵۳- برق ۱۲ ولت نود عقب خودرو ( فيوز۱۳)

۵۴- خالی ۵۵- خالی

۵۶- شبکه ارتباط با رادیو

۵۷- خالی

۵۸- برق ۱۲ ولت برای چراغ سقفی جلو و همچنین برای چراغ نقشه خوان

۵۹- خالی

۶۰- منفی از کلید فلاشر

۶۱- منفی از دسته برف پاکن ( دورکندتایمری)

۶۲- خالی سرع۔ خال

۶۳- ارتباط با ایموبلایزر

۶۴- شبکه ارتباط با رادیو

۶۵- متصل به Ecu موتور( کروز کنترل)

۶۶- منفی از کلید قفل مرکزی ( روی داشبورد)

۶۷- منفی از دسته برف پاکن ( دورتند)

۶۸- منفی از دسته برف پاکن ( دورکند)

۶۹- خالی

۷۰- خروجی برای چراغ سوم ترمز

۷۱- خالی

۷۲- خروجی منفی برای FN( دور کن برف پاکن)

۷۳- خالی ۷۴- خالی

۷۵- منفی از دسته چراغ ( نور پایین)

۷۶- خالی

۷۷- خالی

۷۸- خالی

۷۹- خالی

۸۰- خالی

۸۱- منفی از دسته چراغ ( راهنمای چپ)

۸۲- منفی از دسته چراغ ( راهنمای راست)

سوکت ۸۲ پایه مشکی CCN:

١- برق ۱۲ ولت برای کانکتور عیب یابی Abs

۲- خالی

3- مرحله  1 و 2 سوییچ

۴- خالی

۵- خالی

۶- خالی

۷- خالی

۸- شبکه

۹- شبکه

۱۰-خالی

۱۱- خالی

۱۲- خالی

۱۳- خالی

۱۴- خالی

۱۵- شبکه ( ارتباط با کانکتور عیب یابی)

۱۶- شبکه ( ارتباط با کانکتور عیب یاب)

۱۷- شبکه ارتباط با DCN

۱۸- خالی

۱۹- خالی

۲۰- خالی

۲۱- خالی

۲۲- شبکه (ارتباط با FN)

۲۳- شبکه ( ارتباط با FN)

۲۴-شبکه( ارتباط با DCN)

۲۵- خالی

۲۶- خالی

۲۷- خالی

۲۹- خالی

۳۰- خروجی برق ۱۲ ولت برای استارت ( فیوز۶)

۳۱- خالی

۳۲- خالی

۳۳- خروجی برق+۱۲ ولت برای سان روف ( فیوز۴)

۳۴- خروجی برق+۱۲ ولت برای آژیر

۳۵- خالی

۳۶- خالی

۳۷- خالی

۳۸- خالی

۳۹- خالی

۴۰- خالی

۴۱- ورودی برق+۱۲ولت از FN ۴۲- ورودی برق+۱۲ ولت ازFN

۴۳- خالی

۴۴- خالی ۴۵- خالی ۴۶- خالی ۴۷-خالی ۴۸- خالی ۴۹- خالی ۵۰- خالی

۵۱- برق ۱۲ ولت از سوئیچ

۵۲- خالی ۵۳-خالی

۵۴- برق ۱۲ ولت برای کانکتور عیب یابی و سان روف (فیوز۱۴)

۵۵- خالی

۵۶- متصل به Ecu موتور(اطلاعات سطح سوخت)

۵۷-خالی ۵۸- خالی

۵۹- شبکه ( سرعت بالا)

۶۰- شبکه ( سرعت پایین)

۶۱-متصل به پایه ۶۳

۶۲- متصل به یونیت آنتی ترپ( بازکن)

۶۳- متصل به پایه  ۶۱    CCN

۶۴- خالی

۶۵- خالی

۶۶-متصل به یونیت آنتی ترپ ( قفل کن)

۶۷- خروجی برای لامپ ایموبلایزر

۶۸- خالی

۶۹- خالی

۷۰- چراغ چک

۷۱- متصل به پایه  ۷۲  CCN

۷۲: متصل به پایه  ۷۱  CCN

۷۳- چراغ ایموبلایزر

۷۴- ورودی برق 12 ولت از استپ ترمز

۷۵- خالی

۷۶- منفی از سوئیچ لادری درب موتور

۷۷- خالی

۷۸- خالی

۷۹- خالی

۸۰- متصل به پایه ۲ز سوکت مشکیEcu موتور

۸۱- خالی

۸۲- خالی

پین اوت FN:

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

سوکت ۵۴ پایه آبی:

1- خالی

۲- شبکه (سرعت پایین)

٣- خالی

۴- خروجی آژیر

۵- خالی

۶- خروجی برق ۱۲ ولت برای پمپ شیشه شور

۷- متصل به پایه اسوکت مشکیCCN

۸- خالی

۹- شبکه ( سرعت بالا)

۱۰- خالی

۱۱- متصل به پایه یونیت ایموبلایزر

۱۲- برق ۱۲ ولت برای DCN ( فیوز۱۲)

۱۳- متصل به پایه ۶۷ سوکت مشکی CCN

۱۴- خالی

۱۵- خالی

۱۶- خالی

۱۷- خالی

۱۸- خروجی برق ۱۲ ولت برای دورتندبرف پاکن

۱۹- خالی

۲۰- خالی

۲۱- خروجی برق ۱۲ ولت برای

۲۲- خالی

۲۳- خالی

۲۴- خالی

۲۵- خالی

۲۶- خالی

۲۷- برق ۱۲ ولت برای ccn( فیوز۱۹)

۲۸- برف ۱۲ ولت برای ccn( فیوز21)

۲۹- برق ۱۲ ولت برای سوئیچ ( فيوز20)

۳۰- خالی

۳۱- برق ۱۲ ولت برایABS( فیوز۷)

۳۲- برق ۱۲ ولت برایABS( فیوز۶)

۳۳- خالی

۳۴- خالی

۳۵- خالی

۳۶- خالی

۳۷- برق ۱۲ولت برای DCN( فیوز10)

۳۸- برق ۱۲ولت برای DCN( فیوز ۹)

۳۹- بک آپ نقطه صفر برف پاکن

۴۰- متصل به پایه Dسوکت مشکی ECU

۴۱- خروجی برق ۱۲ چشمک زدن برای راهنماوروگل گیر سمت چپ

۴۲-ورودی دور کندبرف پاکن

۴۳- برق سوییچ

۴۴- خالی

۴۵- خالی

۴۶- خالی

۴۷- اتصال بدنه

۴۸-خروجی برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنما روی گلگیر سمت راست

۴۹- منفی از سوئیچ روغن ترمز

۵۰- ورودی ازیونیت کروز کنترل

۵۱- برق ۱۲ ولت

۵۲- ورودی از یونیت کروز کنترل

۵۳- خالی

۵۴- متصل به پایه ۴۹ سوکت خاکستری

سوکت ۵۴ پایه مشکی:

1- منفی از فشنگی دنده عقب

۲- منفی از فشنگی روغن موتور

۳- اتصال بدنه

۴- ارتباط با ECU موتور( ایموبلایزر)

۵- شبکه ارتباط باECU

۶- اطلاعات استپ ترمز

۷- خالی

۸- خروجی برق ۱۲ ولت برای کمپرسور کولر

۹- ورودی از ECU( چراغ استپ)

۱۰- ورودی از سوئیچ اینرسی

۱۱- اطلاعات شارژدینام

۱۲- ارتباط با;ECUموتور( ایموبلایزر)

۱۳- شبکه ارتباط باECU

۱۴- اطلاعات استپ ترمز

۱۵- برق ۱۲ ولت سوئیچ

۱۶- اطلاعات دمای آب ورودی

۱۷- خالی

۱۸- خالی

۱۹- خالی

۲۰- خالی

۲۱- خالی

۲۲- خالی

۲۳- خالی

۲۴- خالی

۲۵- خالی

۲۶- خالی

۲۷- خالی

۲۸- خالی

۲۹- خالی

۳۰- خالی

۳۱- برق ۱۲ ولت برای رله اول دوبل ( فیوز۴)

۳۲- برق ۱۲ ولت برای رله دوم دوبل ( فيوز۳)

۳۳- خالی

۳۴- خالی

۳۵- برق ۱۲ ولت برای ECU موتور ( فیوز۱۴)

۳۶- خالی

۳۷- خالی

۳۸- خالی

۳۹- متصل به پایه C۱ سوکت خاکستری Ecu( فن )

۴۰- منفی از ECU موتور برای تحریک رله فن دورکند

۴۱- خالی

۴۲- خالی

۴۳- خالی

۴۴- خالی

۴۵- خالی

۴۶- خالی

۴۷- منفی از ECU موتور برای تحریک رله فن دورتند

۴۸- خروجی ۱۲ ولت برای رله دوبل

۴۹- خالی

۵۰- خالی

۵۱- خالی

۵۲- خالی

۵۳- خالی

۵۴- خالی

سوکت ۵۴ پایه خاکستری

۱تا ۱۰ – خالی

۱۱- منفی برای تحریک رله فن دور تند

۱۲- برق ۱۲ ولت برای فن

۱۳- خالی

۱۴- منفی برای تحریک رله فن دور کند

۱۵ تا ۲۲ – خالی

۲۳- برق ۱۲ ولت برای فن شماره ۲ ( فیوز ۲۲)

۲۴- برق ۱۲ ولت برای فن شماره ۱ ( فيوز ۸)

۲۵ تا ۳۷- خالی

۳۸- خروجی برق ۱۲ ولت برای بوق ها

۳۹ تا ۴۱ – خالی

۴۲ – خروجی برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنما ( سمت چپ)

۴۳- خروجی برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنما ( سمت راست )

۴۴- خروجی برق ۱۲ ولت برای نور بالا ( سمت راست )

۴۵- خروجی برق ۱۲ ولت برای نور پایین ( سمت چپ)

۴۶- خروجی برق ۱۲ ولت برای نور پایین ( سمت راست )

۴۷- خالی

۴۸- خالی

۴۹- متصل به پایه ۵۴ سوکت آبی FN

۵۰- خروجی برق ۱۲ ولت برای چراغ کوچک ( سمت چپ)

۵۱- خروجی برق ۱۲ ولت برای چراغ کوچک ( سمت راست )

۵۲- خروجی برق ۱۲ ولت برای نور بالا (سمت چپ)

۵۳- خروجی برق ۱۲ ولت برای مه شکن جلو ( سمت چپ)

۵۴- خروجی برق ۱۲ ولت برای مه شکن جلو ( سمت راست)

پین اوت ICN سیستم  SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

سوکت ۱۸ پایه سفید:

1- برق ۱۲ ولت ( از فيوز ۱۵ CCN)

٢- منفی دائم

٣- منفی دائم

۴- خالی

۵- متصل به پایه d3 سوکت خاکستری ECU موتور

۶- شبکه ( ارتباط با CCN )

۷- شبکه ( ارتباط با CCN )

۸- متصل به پایه ۷۳ سوکت خاکستری CCN

۹- متصل به پایه ۱۰ سوکت خاکستری CCN

۱۰- خالی

۱۱- متصل به پایه ۸ یونیت ایربگ ۱۲- متصل به پایه 7 یونیت ایربگ

۱۳- متصل به پایه ۶۳ سوکت خاکستری CCN

۱۴- خالی

۱۵- خالی

۱۶- متصل به پنل بخاری

۱۷- خالی

۱۸- متصل به پایه ۶ سوکت خاکستری CCN

پین اوت DCN:

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

سوکت ۱۰ پایه سفید:

1-خروجی ۱۲ ولت برای گرمکن آینه چپ

۲- خروجی ۱۲ ولت برای گرمکن آینه راست

٣- خروجی ۱۲ ولت برای جمع کردن آیینه چپ

۴- خروجی ۱۲ ولت برای جمع کردن آیینه راست

۵- خروجی برای آیینه چپ( بالاوپایین بردن)

۶- خروجی برای آیینه چپ( چپ و راست بردن)

۷- خروجی موتور به آیینه جلوچپ

۸- خالی

۹- خروجی ۱۲ ولت برای محرک قفل مرکزی ( بازکردن) درب جلو چپ

۱۰- خروجی ۱۲ ولت برای محرک قفل مرکزی ( قفل کردن ) درب جلو چپ

سوکت ۱۴ پایه سفید:

1- خروجی ۱۲ برای محرک قفل مرکزی درب جلو (قفل کردن)

۲- خروجی ۱۲ ولت برای محرک قفل مرکزی درب جلو راست( بازکردن)

٣- خروجی ۱۲ولت چشمک زن برای راهنمای روی آیینه راست

۴- خروجی ۱۲ ولت به چراغ لادری جلو راست

۵- خروجی ۱۲ به چراغ لادری درب جلو چپ

۶- خالی

۷- خروجی ۱۲ ولت برای تنظیم آیینه ( بالا و پایین بردن)

۸- خروجی برق ۱۲ ولت برای تنظیم آیینه ( چپ و راست بردن)

۹- خروجی به موتور آیینه راست

۱۰- خروجی برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای روی آیینه چپ

۱۱- خالی

۱۲- خالی

۱۳- برق ۱۲ ولت برای کلید شیشه بالابر ها

۱۴- خالی

سوکت 9 پایه سفید:

١- برق ۱۲ ولت دائم

۲- برق ۱۲ ولت دائم

۳- برق ۱۲ ولت دائم

۴- خروجی به شیشه بالابر جلو چپ برای بالا بردن شیشه

۵- خروجی به شیشه بالابر جلو راست ب برای بالابردن شیشه

۶- خروجی ۱۲ ولت به شیشه بالابر جلو راست برای بالابردن شیشه

۷- منفی دائم

۸- منفی دائم

۹- خروجی برق ۱۲ ولت به شیشه بالابر جلو چپ برای پایین بردن شیشه

سوکت ۴۰ پایه سفید:

١- شبکه ( ارتباط باCCN)

۲- شبکه( ارتباط باCCN)

٣- ورودی منفی از کلید آیینه ( سمت راننده)

۴- ورودی منفی از کلید آیینه ( سمت شاگرد)

۵- منفی از کلید شیشه بالابر عقب راست برای بالابردن شیشه

۶- منفی از کلید شیشه بالابر عقب چپ برای بالا بردن شیشه

۸- منفی از کلید شیشه بالابر جلو راست ( برای پایین بردن شیشه)

۹- منفی از کلید شیشه بالابر جلو راست برای بالابردن شیشه

۱۰- منفی از کلید شیشه بالابر جلو چپ( حالت دستی برای پایین بردن شیشه)

۱۱- خالی

۱۲- ورودی منفی از کلید تنظیم آیینه ( جهت پایین)

۱۳- ورودی منفی از کلید تنظیم آیینه ( بالابردن)

۱۴- ورودی منفی از کلید قفل کن شیشه های عقب

۱۵- منفی از کلید شیشه بالابر شاگرد

۱۶- منفی از کلید شیشه بالابر شاگرد

۱۷- منفی از لادری درب جلو راست

۱۸- منفی از لادری درب جلو چپ

۱۹- منفی از کلید شیشه بالابر عقب راست برای پایین بردن شیشه

۲۰- ورودی منفی از کلید تنظیم آیینه ( جهت چپ)

۲۱- خالی

۲۲- خالی

۲۳- قفل کن شیشه عقب

۲۴- ورودی منفی از کلید تنظیم آیینه ( جهت سمت راست بردن)

۲۵- خالی

۲۶- منفی از کلید شیشه بالابر جلو چپ ( حالت دستی برای بالا بردن شیشه)

۲۷- منفی از کلید شیشه بالابر جلو چپ ( حالت اتوماتیک)

۲۸- منفی از قفل سوئیچ درب جلو چپ

۲۹- منفی از قفل سوئیچ درب جلو راست

۳۰- خالی

۳۱- خالی

۳۲- اطلاعات دمای محیط

۳۳- متصل به پایه ۶۴ سوکت مشکی CCN

۳۴- خالی

۳۵- خالی

۳۶- منفی دائم

۳۷۔ قفل کن شیشه عقب

۳۸- خالی

۳۹- خالی

۴۰- خالی

پین اوت RN

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

سوکت ۴۰ پایه سفید:

1- برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای عقب راست

۲- برق ۱۲ ولت برای چراغ ترمز عقب راست

۳-برق ۱۲ ولت برای چراغ کوچک عقب راست

۴- برق ۱۲ ولت  برای چراغ دنده عقب راست

۵- خالی

۶- خروجی های ۱۲ ولت به چراغ پلاک

۷- منفی از کلید شیشه بالابر عقب راست ( جهت بالا بردن شیشه)

۸- منفی از کلید شیشه بالابر عقب چپ ( جهت پایین بردن شیشه)

۹- خروجی ۱۲ ولت برای لامپ کلید شیشه بالابر های عقب

۱۰- خالی

۱۱- خروجی ۱۲ ولت به سنسور دنده عقب

۱۲- خالی

۱۳- خالی

۱۴- خالی

۱۵- خالی

۱۶-خروجی ۱۲ ولت به چراغ سوم ترمز

۱۷- خروجی ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای عقب چپ

۱۸- خروجی ۱۲ ولت به چراغ ترمز عقب چپ

۱۹- خروجی ۱۲ ولت به چراغ کوچک عقب راست

۲۰- خروجی ۱۲ ولت به چراغ دنده عقب چپ

۲۱- منفی از سوئیچ لادری عقب چپ

۲۲- منفی از سوئیچ لادری عقب راست

۲۳- منفی از سوئیج لادری درب صندوق

۲۴- خالی

۲۵- خروجی ۱۲ ولت به مه شکن عقب

۲۶- خالی

۲۷- خالی

۲۸- خروجی برق ۱۲ ولت به چراغ های لادری عقب

۲۹- منفی از کلید شیشه بالابر عقب چپ ( بالابردن شیشه)

۳۰- خالی

۳۱- خالی

۳۲- خروجی ۱۲ ولت به چراغ سقفی عقب

۳۳- خروجی ۱۲ ولت به چراغ سقفی عقب

۳۴- خالی

۳۵- خالی

۳۶- خالی

۳۷- خالی

۳۸- خالی

۳۹- شبکه

۴۰- شبکه

سوکت ۵ پایه سفید:

١- برق ۱۲ ولت

۲- برق ۱۲ ولت

۳- برق ۱۲ ولت

۴- برق ۱۲ ولت

۵- خروجی برق ۱۲ ولت برای گرمکن شیشه عقب

سوکت ۸ پایه مشکی:

1- خروجی ۱۲ ولت برای شیشه بالابر عقب چپ ( جهت بالا بردن شیشه)

۲- خروجی ۱۲ ولت برای شیشه بالابر عقب چپ ( جهت پایین بردن شیشه)

٣- خروجی ۱۲ ولت برای محرک قفل مرکزی عقب چپ؛ عقب راست؛ درب باک( قفل کردن)

۴- خروجی ۱۲ ولت برای محرک قفل مرکزی عقب چپ؛ عقب راست؛ درب باک ( باز کردن)

۵- خروجی +۱۲ ولت برای محرک درب صندوق

۶- منفی دائم

۷- خروجی ۱۲ ولت برای شیشه بالابر عقب راست (جهت بالابردن شیشه(

۸- خروجی ۱۲ ولت برای شیشه بالابر عقب راست ( جهت پایین بردن شیشه)

چراغ کوچک دنا SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده چراغ کوچک را روشن میکند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۴۸ سوکت ۸۲ پایه خاکستری CCN میرسد، حال CCN از طریق شبکه RN و FN گزارش میدهد

نود RN: پایه های ۳ و ۱۹ و ۶ سوکت 40 پایه سفید خود را برق ۱۲ ولت برای چراغ های کوچک عقب و پلاک ارسال میکند.

نود FN : پایه های ۵۱ و ۵۰ سوکت ۵۴ خاکستری خود را برق ۱۲ ولت برای چراغ های کوچک جلو ارسال میکند.

 چراغ نور پایین SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده چراغ نور پایین را روشن میکند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه 75 سوکت ۸۲ پایه خاکستری CCN میرسد سپس CCN از طریق شبکه به FN گزارش میدهد حال FN از پایه های 46 و 45 سوکت ۵۴ پایه خاکستری خود برق ۱۲ ولت برای نور پایین ارسال میکند.

چراغ نور بالا SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده نور بالا میزند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه 49 سوکت خاکستری CCN میرسد حال CCN از طریق شبکه به FN گزارش میدهد پس FN از پایه های ۵۲ و 44 برق ۱۲ ولت برای نور بالا ارسال میکند.

نکته :

حتما در سیستم مالتی پلکس SMS برای چراغ های نور پایین و بالا لامپ با توان ۵۵ وات استفاده شود.

راهنما فلاشر SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

راهنمای چپ :

زمانی که راننده راهنمای چپ را فعال میکنی منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۸۱ سوکت خاکستری CCN میرسد حال CCN از طریق شبکه به RN و ICN و DCN و FN گزارش میدهد

1نود عقب خودرو (RN ):

از پایه ۱۷ سوکت ۴۰ پایه سفید برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای عقب چپ ارسال میکند.

2-نود آمپر ( ICN ):

راهنمای چپ روی آمپر به صورت چشمک زن نمایش داده میشود.

٣نود درب های جلو ( DCN ):

از پایه ۱۰ سوکت ۱۴ پایه سفید برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای آینه چپ ارسال میکند.

۴نود جلوی خودرو ( FN ):

از پایه ۴۲ سوکت ۵۴ پایه خاکستری برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای جلو چپ ارسال میکند.

راهنمای راست :

زمانی راننده راهنمای راست را فعال میکند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۸۲ سوکت خاکستری CCN میرسد حال ccn از طریق شبکه به FN_ ICN و DCN و FN گزارشمیدهد:

1نود عقب خودرو ( RN ):

از پایه ۱ سوکت ۴۰ پایه سفید برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای عقب راست ارسال میکند.

۲نود آمپر ( ICN ):

راهنمای راست روی آمپر به صورت چشمک زن نمایش داده میشود.

٣نود درب های جلو ( DCN ):

از پایه ۳ سوکت ۱۴ پایه سفید برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای آینه راست ارسال میکند.

۴نود جلوی خودرو (FN ):

از پایه ۴۳ سوکت ۵۴ پایه خاکستری برق ۱۲ولت چشمک زن برای راهنمای جلو راست ارسال میکند.

فلاشر :

زمانی که راننده فلاشر میزند منفی کلید فلاشر خارج شده و پایه ۶۰ سوکت ۸۲ پایه خاکستری CCN میرسد حال CCN از طریق شبکه به RN_ ICN _ DCN و FN گزارش میدهد و همچنین از پایه ۲۰ سوکت خاکستری CCN برق ۱۲ ولت چشمک زن برای لامپ کلید فلاشر ارسال می شود.

مه شکن جلو SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده مه شکن جلو را روشن میکند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۳۸ سوکت ۸۲ پایه خاکستری CCN (نود مرکزی ) میرسد حال CCN از طریق شبکه به FN گزارش میدهد پس FN از پایه های ۵۳ و ۵۴ برق ۱۲ ولت برای مه شکن جلو ارسال میکند.

چراغ ترمز SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده سویچ را باز میکند برق از سوییچ خارج شده و به پایه های ۱۵ و ۴۲ سوکت خاکستری CCN میرسد پس این برق از فيوز ۲f گذشته و از پایه ۲ سوکت ۸۲ پایه مشکی CCN خارج شده و به سوئیچ کلاچ و همچنین پایه ۳ استپ ترمز میرسد، زمانی که راننده ترمز میگیرد پلاتین داخل استپ ترمز به هم چسبیده و برق مثبت ۱۲ از استپ ترمز خارج شده و به پایه ۷۴ سوکت ۸۲ پایه مشکی CCN رسیده ، سپس CCN این برق ۱۲ ولت را از پایه ۷۰ سوکت خاکستری خود خارج کرده و به چراغ سوم ترمز میرسد در همین حال CCN از طریق شبکه به RN گزارش میدهد پس RN از پایه ۲ و ۱۸سوکت ۴۰ پایه سفید خود برق ۱۲ ولت برای چراغ های ترمز عقب چپ و راست ارسال میکند.

مه شکن عقب SMS

زمانی که راننده مه شکن عقب را روشن میکند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۳۹ سوکت ۸۲ پایه خاکستری CCN میرسد حال CCN از طریق شبکه به RN (نود عقب خودرو ) گزارش میدهد پس RN از پایه ۲۵ سوکت ۴۰ پایه سفید برق ۱۲ ولت برای مه شکن عقب ارسال میکند.

چراغ دنده عقب      SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده دنده عقب میزند ساچمه داخل سوئیچ دنده عقب (فشنگی دنده عقب ) به هم چسبیده و منفی از پایه ۲ مشکی دنده عقب خارج شده و به پایه اسوکت ۵۴ پایه مشکی FN میرسد حال FN از طریق شبکه به CCN گزارش میدهد سپس CCN از طریق شبکه به RN گزارش میدهد در همین حال RN از پایه ۴ و ۲۰ سوکت ۴۰ پایه سفید خود برق ۱۲ ولت به چراغ دنده عقب چپ و راست ارسال میکند.

استارت SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانیکه راننده استارت می زند برق ۱۲ ولت از سوئیچ خارج شده و به پایه ۵۰ سوکت ۸۲ پایه خاکستری CCN می رسد و سپس از فيوز ۶f گذشته و از پایه ۳۰ سوکت ۸۲ پایه مشکی CCN خارج شده و به اتوماتیک استارت می رسد به این ترتیب استارت عمل میکند.

 

شیشه شور  SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانیکه راننده شیشه شور جلو را فعال می کند منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۴۰ سوکت ۸۲  پایه خاکستری CCN می رسد سپس CCN از طریق شبکه به FN گزارش می دهد، حال FN از پایه ۶ سوکت ۵۴ پایه آبی برق ۱۲ ولت برای پمپ شیشه شور ارسال می کند.

نکته:

اگر به پایه ۶ سوکت آبی FN (نود جلوی خودرو) برق ۱۲ ولت دهید شیشه شور عمل می کند نشان از سلامت پمپ شیشه شور و سیم کشی از FN تا پمپ می باشد.

برف پاکن SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

.1دور کند لحظه ای

) دسته برف پاکن به سمت پایین فشرد شود):

زمانیکه راننده برف پاکن را بصورت لحظه ای می زند منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۶۸ سوکت خاکستری CCN می رسد حال CCN از طریق شبکه به FN گزارش می دهد، سپس FN از پایه ۲۱ سوکت آبی برق ۱۲ ولت به پایه ۴ موتور برف پاکن می دهد و تا زمانیکه راننده دست خود را به صورت لحظه ای به روی دسته برف پاکن فشار دهد عمل می کند.

٢دور کند تایمری:

( یعنی دسته برف پاکن یک پله به سمت بالا کشیده شود)

زمانیکه راننده برف پاکن را بصورت تایمری می زند منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۶۱ سوکت خاکستری CCN می رسد حال CCN از طریق شبکه به FN گزارش می دهد سپس FN از پایه ۲۱  سوکت آبی برق ۱۲ ولت به پایه ۴ موتور برف پاکن می دهد و تا زمانیکه FN از CCN دریافت می کند که راننده دسته برف پاکن را بصورت تایمری گذاشته ، FN خودکار برق برف پاکن را قطع و وصل می کند.

٣دور کند:

( یعنی دسته برف پاکن دو پله به سمت بالا کشیده شود )

برای عملکرد دور کند نیز همانند دور کند لحظه ای می باشد با این تفاوت که در دور کند لحظه ای بعد از اینکه راننده دست خود را از دسته برف پاکن بر می داشت برف پاکن قطع می شد اما در حالت دور کند منفی به صورت دائم از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۶۸ سوکت خاکستری CCN می رسد در نهایت موتور برق پاکن با دور کند عمل می کنند.

۴دور تند:

( یعنی دسته برف پاکن سه پله به سمت بالا کشیده شود)

زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور تند می زند منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۶۷ سوکت خاکستری CCN می رسد ، حال CCN از طریق شبکه به FN گزارش می دهد، در این زمان FN از پایه ۱۸ سوکت آبی خود برق ۱۲ ولت به پایه ۱ موتور برف پاکن می دهد و برف پاکن با دور تند عمل میکند.

بوق SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده بوق می زند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۴۷ سوکت ۸۲ پایه خاکستری CCN می رسد ، حال CCN از طریق شبکه به FN گزارش می دهد ، سپس FN از پایه ۳۸ سوکت ۵۴ پایه

خاکستری خود برق ۱۲ ولت برای بوق های دو طرف ارسال می کند.

ترفند: اگر در زمان بوق زدن پایه ۴۷ سوکت خاکستری CCN منفی شد ، نشان از سلامت دسته چراغ و سیم کشی تا نود مرکزی می باشد، اگر با زدن بوق پایه ۳۸ سوکت خاکستری FN برق ۱۲ ولت نشد ، نود جلوی خودرو ایراد دارد.

قفل مرکزی SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده دکمه قفل یا باز روی ریموت را فشار می دهد اطلاعات از طریق فرکانس به نود مرکزی

CCN رسیده و سپس CCN از طریق شبکه به نود درب های جلو ( DCN ) و نود عقب خودرو ( RN ) گزارش می دهد.

1نود درب های جلو ( DCN ):

از پایه ۹ و ۱۰ سوکت ۱۰ پایه سفید با برق و بدنه محرک جلو چپ را به حرکت در می آورد ( جهت قفل کردن محرک) و با جابجا کردن برق و بدنه محرک درب ها به حالت اولیه باز میگردد ( جهت باز کردن محرک ). سپس DCN از پایه ۱ و۲ سوکت ۱۴ پایه سفید با برق و بدنه محرک درب جلو راست را به حرکت در می آورد ( جهت قفل کردن محرک ) و با جابجا کردن برق و بدنه محرک به حالت اولیه باز می گردد ( جهت باز کردن محرک).

محرک جلو چپ را به حرکت در می آورد ( جهت قفل کردن محرک) و با جابجا کردن برق و بدنه محرک درب ها به حالت اولیه باز میگردد ( جهت باز کردن محرک ). سپس DCN از پایه ۱ و۲ سوکت ۱۴ پایه سفید با برق و بدنه محرک درب جلو راست را به حرکت در می آورد ( جهت قفل کردن محرک ) و با جابجا کردن برق و بدنه محرک به حالت اولیه باز می گردد ( جهت باز کردن محرک).

۲نود عقب خودرو ( RN ):

از پایه ۳ و ۴ سوکت ۸ پایه مشکی برق و بدنه را به محرک درب های عقب می فرستد ( جهت قفل کردن محرک ها ) و با جابجا کردن برق و بدنه محرک ها به حالت اولیه باز می گردد ( جهت باز کردن محرک ها ).

روش شناسایی ریموت : دیاگ –» ایران خودرو—-» نوع خودرو –» مالتی پلکس –» سازه پویش SMS — -» نود مرکزی –» تعریف ریموت –» سپس دکمه باز و قفل روی ریموت را همزمان با هم فشار دهید.

صندوق پران   SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده کلید صندوق پران را میزند منفی از این کلید خارج شده و به پایه ۴۶ سوکت خاکستری

CCN می رسد حال CCN از طریق شبکه به RN گزارش داده ، سپس RN از پایه ۵ سوکت ۸ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت برای محرک صندوق پران ارسال میکند و درب صندوق باز می شود.

شیشه بالابر جلو SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

شیشه بالابر جلو چپ جهت بالا بردن شیشه:

زمانی که کلید شیشه بالابر راننده به سمت بالا کشیده می شود منفی از کلید شیشه بالابر خارج شده و به پایه ۲۶ سوکت ۴۰ پایه سفید DCN ( نود درب های جلو ) می رسد، در این زمان DCN از پایه ۴ و ۹ سوکت 9 پایه سفید خود برق و بدنه برای بالا بردن شیشه ارسال می کند. و برای پایین بردن شیشه منفی ارسالی از کلید شیشه بالابر به پایه ۱۰ نود درب های جلو DCN رسیده و در نتیجه خروجی DCN عکس بالا عمل کرده و شیشه پایین می آید.

شیشه بالابر جلو راست جهت بالا بردن شیشه:

زمانی که کلید شیشه بالابر راننده به سمت بالا کشیده می شود منفی از کلید شیشه بالابر خارج شده و به پایه ۱۵ سوکت ۴۰ پایه سفید DCN ( نود درب های جلو ) می رسد، در این زمان DCN از پایه ۵ و ۶ سوکت 9 پایه سفید خود برق و بدنه برای بالا بردن شیشه ارسال می کند. و برای پایین بردن شیشه منفی ارسالی از کلید شیشه بالابر به پایه ۱۶ نود درب های جلو DCN رسیده و در نتیجه خروجی DCN عکس بالا عمل کرده و شیشه پایین می آید.

شیشه بالابر عقب چپ:

زمانی که راننده شیشه بالابر عقب چپ را کلید درب راننده به سمت بالا می کشد ( جهت بالا برد شیشه عقب چپ ) منفی از کلید خارج شده و به پایه ۷ سوکت ۴۰ پایه سفید نود درب های جلو DCN می رسد ، سپس DCN از طریق شبکه به نود مرکزی CCN گزارش میدهد، حال CCN از طریق شبکه به نود عقب خودرو RN گزارش داده، سپس RN از پایه 1 و ۲ سوکت ۸ پایه مشکی خود برق و بدنه به موتور شیشه بالابر عقب چپ میفرستد، جهت پایین بردن شیشه منفی ارسالی از کلید شیشه بالابر به پایه ۶ سوکت ۴۰ پایه سفید DCN می رسد و بقیه مراحل همانند بالا عمل میکند.

شیشه بالابر عقب راست:

زمانی که راننده شیشه بالابر عقب چپ را کلید درب راننده به سمت بالا می کشد ( جهت بالا برد شیشه عقب چپ ) منفی از کلید خارج شده و به پایه ۵ سوکت ۴۰ پایه سفید نود درب های جلو DCN می رسد ، سپس DCN از طریق شبکه به نود مرکزی CCN گزارش میدهد ، حال CCN از طریق شبکه به نود عقب خودرو RN گزارش داده، سپس RN از پایه ۷ و ۸ سوکت ۸ پایه مشکی خود برق و بدنه به موتور شیشه بالابر عقب چپ میفرستد، جهت پایین بردن شیشه منفی ارسالی از کلید شیشه بالابر به پایه ۱۹ سوکت ۴۰ پایه سفید DCN می رسد و بقیه مراحل همانند بالا عمل میکند.

گرمکن شیشه عقب   SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده دکمه گرمکن شیشه عقب را می زند منفی از پنل بخاری خارج شده و به پایه ۴۵ سوکت خاکستری CCN می رسد ، حال CCN از طریق شبکه | به نود درب های جلو DCN جهت گرم کردن آینه های جانبی، و همچنین به نود عقب خودرو RN جهت گرم کردن شیشه عقب گزارش می دهد:

1- نود درب های جلو ( DCN ):

از پایه 1A و 2A سوکت ۱۰ پایه سفید خود برق ۱۲ ولت برای المنت گرمکن آینه ها می فرستد.

۲نود عقب خودرو ( RN ):

از پایه ۵ سوکت ۵ پایه سفید خود برق ۱۲ ولت برای المنت گرمکن شیشه عقب ارسال می کند.

سیستم تهویه کولر     SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده سوییچ را باز میکند برق از سوییچ خارج شده و به رله بخاری A می رسد ، این رله دارای بدنه دائم بوده به این ترتیب بوبین رله عمل کرده  پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به موتور تهویه می رسد ، در همین حال با توجه به اطلاعاتی که از پنل بخاری به مدول کنترل بخاری می رسد ، با تنظیم منفی ( بدنه ) دور فن تهویه کم یا زیاد می شود ( اطلاعات از پایه ۱۶ پنل بخاری به مدول کنترل بخاری می رسد ) ، برای عملکرد موتور بخاری با دور زیاد ، پنل بخاری پایه ۷ خود را منفی کرده که این منفی به رله بخاری B می رسد ، این رله دارای برق ۱۲ ولت بوده و به این ترتیب بوبین رله عمل کرده ، پلاتین آن می چسبد و منفی از پایه ۵ این رله خارج شده و در نهایت به موتور بخاری رسیده و موتور بخاری با دور بالا عمل می کند.

عملکرد سیستم کولر:

زمانی که راننده کلید A / C را می زند ، اطلاعات از پنل بخاری به نود مرکزی CCN می رسد ، در این زمان اگر فشار گاز کولر که توسط سوییچ سه مرحله ای به ECU گزارش می شود مناسب باشد، و با توجه به اطلاعات دمای محیط ( سنسور دمای محیط در خودرو دنا داخل سپر جلو می باشد ) و اطلاعات سنسور دمای آب و اطلاعات سنسور دمای اتاق و اطلاعات سنسور اواپراتور درست باشد ، حال ECU به FN گزارش داده و FN  از پایه 8 سوکت 54 پایه  برق 12 ولت برای کلاچ کمپرسور کولر ارسال می کند

نکات مهم SMS

1- در صورت دائم روشن ماندن چراغ سقفی جلو ( حتی زمانی که آلارم درب ها باز روی آمپر خاموش است برای رفع ایراد نود عقب خودرو RN دانلود گردد.

۲- کیلومتر پیمایش شده در این سیستم در دو نود، آمپر ( ICN ) و نود مرکزی ( CCN ) ذخیره می شود ، و در صورت استفاده از قطعه جایگزین بعد از ۱۰ کیلومتر عدد بالاتر در آمپر نمایش داده می شود.

٣- بعد از دانلود نود ها در این سیستم احتیاج به تعریف سوییچ نمی باشد.

۴-سعی گردد آمپر ICN دنا در این مدل سیستم ( SMS ) دانلود نگردد ، احتمال سوختن زیاد است.

۵- در صورت عدم جمع شدن آینه ها بعد از قفل و باز شدن درب ها توسط ریموت ، دکمه تنظیم آینه ها در حالت سوییچ باز به سمت عقب چرخیده شود و سپس به حالت عقب توی فشار به مدت ۱۰ ثانیه نگه داشته شود.

۶در صورت عدم عملکرد آمپر ICN ، به قسمت ECU

configuration     و public configuration رفته و نوع شبکه از PTP ( نقطه به نقطه ) به CAN تغيير داده شود.

پیکره بندی CCN سیستم SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

١- کد شناسایی :
همان vin خودرو می باشد که غیر قابل دسترسی می باشد.
2- نوع خودرو:
حتما می بایست به درستی انتخاب گردد ، اگر اشتباه باشد ممکن است کولر ، صندوق پران و … از کار بی افتند.
3- سنسور شوک:
به دلیل عدم نصب قطعه بر روی خودرو گزینه غير فعال انتخاب گردد.
4- قفل اتوماتیک در سرعت بیش از حد مشخصه:
اگر این گزینه فعال باشد پس از حرکت خودرو درب ها اتوماتیک قفل می شود.
5- میزان سرعت مشخصه برای قفل شدن اتوماتیک :
به عنوان مثال اگر روی عدد ۱۰ دخیره شده باشد ، پس از آنکه سرعت خودرو به ۱۰ کیلومتر رسید درب ها قفل می شود.
6- قفل شدن پس از باز کردن غیر عمدی :
اگر درب ها توسط ریموت باز شود ولی اقدامی برای باز کردن درب نشود، پس از زمانی که مشخص می شود ( مثلا ۱۲ ) ثانیه بعد درب ها اتوماتیک قفل می گردد.
7- قفل شدن ترتیبی:
اگر این گزینه فعال باشد زمانی که راننده دکمه باز روی ريموت را یکبار فشار دهد فقط درب راننده باز می شود ، اگر دوبار دکمه باز فشار داده شود بقیه درب ها نیز باز می شوند.
8- نوع پنل بخاری:
اگر پنل بخاری از نوع دستی بود این گزینه Manual انتخاب گردد، اگر پنل بخاری اتوماتیک بود این گزینه Automatic انتخاب گردد.
9- تغییر نور پشت زمینه:
غیر قابل دسترسی می باشد.
10-نوع کلید فلاشر:
این گزینه روی Lach type انتخاب گردد.ه فعال انتخاب گردد.
11- تعداد مینیمم چشمک زدن راهنما:
اگر هر عددی انتخاب شود به همان تعداد در باز و بسته کردن قفل مرکزی، فلاشر چشمک می زند.
12-نوع هشدار:
اگر دزدگیر ( آلارم فابریک ) بر روی بوق خودرو بود گزینه Horn انتخاب گردد ، اگر دزدگیر خودرو از نوع آژیر بک آپ بود گزینه siren انتخاب گردد.
13- نوع تایر:
حتما می بایست به درستی انتخاب گردد ( با توجه به نوع تایر زیر خودرو R15 ) اگر به اشتباه انتخاب گردد سرعت نشان داده شده در آمپر دارای اختلاف با سرعت واقعی خودرو می باشد.
14-این گزینه considered انتخاب گردد.
15-رفلکتور دوبل:
این آپشن اگر فعال باشد در زمان نور بالا زدن ، نور پایین نیز همزمان با آن روشن می شود.
16- آژیر در لحظه قفل و باز شدن قفل مرکزی:
فعال – غیر فعال
17- آنتی ترپ ( Antitrap ):
دقت گردد اگر شیشه بالابرها فاقد آنتی ترپ بود این گزینه غیر فعال انتخاب گردد ، اگر به اشتباه فعال انتخاب گردد شیشه بالابرها در هنگام بالا و پایین رفتن پله ای حرکت می کنند. ( آنتی ترپ قطعه ای ایمنی می باشد که در داخل موتور شیشه بالابر قرار دارد و زمانی که قطعه ای ما بین شیشه و درب گیر کند، شیشه از حرکت باز می ایستد و به پایین بر میگردد).

18- سیستم ثبت کننده سرعت خودرو:
( کروز ) این قسمت توسط کمپانی غیر قابل دسترسی می باشد.
19- تعداد سنسورهای پارک:
با توجه به تعداد سنسور های دنده عقب به کار رفته بر روی خودرو انتخاب گردد به عنوان مثال دنا ۳ عدد سنسور دنده عقب دارد.
20- تعداد سنسورهای نمایش داده شده پارک :
عدد ۳ انتخاب گردد.
21- حالت سانروف:
این گزینه برای خودرو های دارای سانروف فعال Active انتخاب گردد.
22- نوع واحد کنترل موتور:
نوع ECU خودرو در این قسمت به درستی انتخاب گردد ، در صورت اشتباه انتخاب شدن ایراداتی از قبیل اشتباه نشان دادن آمپر آب و آمپر بنزین و … به وجود می آید.
23- توپولوژی شبکه:
این گزینه توسط کمپانی غیر قابل دسترسی می باشد

پیکره بندی FN سیستم SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

١- كدشناسایی ( vin ):
غير قابل دسترسی توسط کمپانی می باشد.
۲- لامپ مه شکن جلو:
این گزینه حاضر انتخاب گردد.
٣- نوع لامپ های جانبی :
اگر لامپ های چراغ کوچک جلو همانند دنا LED بود گزینه LED انتخاب گردد ولی خودرویی همانند سمند باید گزینه استاندارد ( standard ) انتخاب گردد.
۴- نوع موتور:
موتور ۱۸۰۰ پژو :XuY
موتور ملی : Ef7
۵- وجود کیسه هوا:
این گزینه توسط کمپانی غیرقابل دسترسی می باشد.
6- سیستم تثبیت کننده سرعت خودرو ( کروزکنترل ):
این گزینه توسط کمپانی غیر قابل دسترسی می باشد.

-7نوع لامپ های نشانگر جلو:
این گزینه برای دنا LED انتخاب گردد.
۸- روشنایی روز :
برای خودروی دنا اگر این آپشن فعال باشد با روشن شدن خودرو چراغ روز ( day light ) نیز روشن می شود.

پیکره بندی ICN سیستم SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو١- کد شناسایی ( vin ):
این گزینه توسط کمپانی غیر قابل دسترسی می باشد.
۲- گیربکس اتوماتیک:
در صورت گیربکس اتوماتیک بودن خودرو این گزینه فعال انتخاب گردد.
۳- دسترسی به میزان دمای محیط:
اگر این گزینه فعال باشد دمای محیط در آمپر نمایش داده می شود.
۴- نوع موتور:
غیر قابل دسترسی می باشد.
۵- تقویم:
نوع تقویم شمسی ( ایرانی ) یا میلادی انتخاب گردد.
۶- ساعت:
اگر این گزینه فعال باشد در آمپر ساعت نشان داده می شود.
۷- نوع بازر تجاوز از سرعت:
اگر سرعت از حد مشخص شده بیشتر شود بوق اخطار به صورت ۳ تایی یا ممتد به صدا در می آید.
۸- سنسور کمک پارک:
این گزینه فعال Trueانتخاب گردد.
۹- نمایشگر سنسور دنده عقب:
در خودرو دنا نمایش سنسور دنده عقب بر روی مالتی مدیا ( ضبط ) می باشد و این گزینه غير فعال انتخاب گردد، ولی در خودرو سمند در آمپر نمایش داده می شود این گزینه فعال انتخاب گردد.
۱۰- کروز کنترل:
در خودرو دنا فعال باشد ، در خودرو سمند غیر فعال باشد.

پیکره بندی RN سیستم sms

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

1- کد شناسایی ( vin ): غير قابل دسترسی می باشد.
۲- ضریب جریان قفل شیشه چپ به سمت بالا: غير قابل دسترسی می باشد.
۳- ضریب جریان قفل شیشه چپ به سمت پایین: غبر قابل دسترسی می باشد.
۴- ضریب جریان قفل شیشه راست به سمت بالا: غير قابل دسترسی می باشد.
۵- ضریب جریان قفل شیشه راسته به سمت پایین: غير قابل دسترسی می باشد.
۶- چراغ دنده عقب چپ: اگر خودرو دارای لامپ دنده عقب چپ بود این گزینه فعال شود.
۷- چراغ دنده عقب راست: این گزینه فعال انتخاب شود.
۸- مه شکن عقب چپ: این گزینه فعال انتخاب شود.
۹- مه شکن عقب راست: اگر خودرو دارای لامپ مه شکن عقب راست بود این گزینه فعال انتخاب شود.
۱۰- نوع لامپ های چراغ ترمز: در خودرو سمند LX و دنا این گزینه ( لامپ ) انتخاب گردد ولی در سورن ( LED ) انتخاب گردد.
۱۱- میزان روشنایی پشت زمینه: غير قابل دسترسی می باشد.
۱۲- نوع خودرو: غیر قابل دسترسی می باشد.
۱۳- شیشه بالابرهای عقب: غیر قابل دسترسی می باشد.
۱۴- تغذیه سنسورهای دنده عقب: غیر قابل دسترسی می باشد.
۱۵- نوع موتور: غير قابل دسترسی می باشد.
۱۶- آنتی ترپ :غیر قابل دسترسی می باشد.
۱۷- نوع لامپ های کناری: در خودروی دنا ( LED ) انتخاب گردد ولی در سمند ( لامپ ) انتخاب گردد.

پیکره بندی DCN سیستم SMS

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

۱- کد شناسایی ( vin ) : غیر قابل دسترسی می باشد.

گزینه شماره ۲ تا ۹ : ضریب جریان کشی شیشه بالابرهای جلو می باشد که غیر قابل دسترسی است.

۱۰- آینه تاشو برقی : برای خودرو دنا فعال انتخاب گردد.
۱۱- آینه تاشو برقی با ریموت : در صورت دارا بودن آینه تاشو برقی خودرو این گزینه فعال انتخاب گردد.
۱۲- ایربگ : غیر قابل دسترسی است.
۱۳- سطح درخشندگی پنل : غیر قابل دسترسی است.
۱۴- راهنمای آینه: در صورت اینکه آینه ها دارای راهنما باشد این گزینه فعال انتخاب گردد.
۱۵- نوع خودرو: این گزینه غیر قابل دسترسی است.
۱۶- آنتی ترپ: این گزینه غیر قابل دسترسی است.
۱۷- چراغ پادری: این گزینه برای خودرو دنا پلاس فعال انتخاب گردد.

پیکره بندی عمومی

(Public configuration)

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

1- کد شناسایی خودرو ( vin ): غیر قابل دسترسی می باشد.
۲- نوع خودرو: حتما می بایست درست انتخاب شود، در صورت اشتباه انتخاب شدن ممکن است کل آمپر از کار بی افتد.
۳- سطح نور پس زمینه: غیر قابل دسترسی می باشد.
۴- آنتی ترپ :اگر خودرو دارای آنتی ترپ بود این گزینه فعال انتخاب گردد در غیر این صورت غیر فعال انتخاب شود ، در صورت اشتباه انتخاب شدن شیشه ها به صورت پله ای بالا و پایین می روند.
5- ایربگ :غیر قابل دسترسی می باشد.
6- سیستم تثبیت کننده سرعت خودرو ( کروز کنترل ): در خودرو دنا فعال ، و در خودرو سمند غیرفعال انتخاب گردد.
7-نوع موتور: حتما می بایست درست انتخاب گردد در غیر این صورت میزان سطح سوخت و دمای آب در آمپر به درستی نمایش داده نمی شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *